Menu
Ke stažení
Odkazy
Kontakty

Co říkají dokumenty z Prověřené fakulty?

Autor: KatkaVolna - Sobota, 11.04. 2009 - 19:42:53

S. Křepeláková uvedla, že tzv. Chartu 77 podepsala i řada historiků. Zdůraznila, že jejich odpovědnost za toto antikomunistické vystoupení je mimořádně veliká...

Soudruh Š. je klidné, rozvážné a přemýšlivé povahy, k principům politiky KSČ dospěl rozumem i citem...

Na argumentaci, že člen SSM se nemůže dopouštět takové politické negramotnosti a takového nepochopení marxismu, pokud tímto způsobem přehlížel třídněpolitické aspekty některých událostí, odpověděl s. H., že účast na pohřbu byla jeho výrazem úcty nikoliv k Patočkovi, nýbrž úcty k filozofii samé...

A další citace...S. Křepeláková uvedla, že tzv. Chartu 77 podepsala i řada historiků. Zdůraznila, že jejich odpovědnost za toto antikomunistické vystoupení je mimořádně veliká, neboť měli možnost poznat zákonitosti vývoje společnosti, třídního boje i nesmírné oběti, které přinesla dělnická třída celého světa, zejména sovětský lid v boji proti imperialismu. /.../ S. Kolda řekl, že řadu signatářů pamfletu zná z minulé doby, z r. 1945, 1948 a pozdějších let a řekl, že je třeba mladou generaci seznámit s životopisy těch, proti nimž řadu let bojují čestní a pokrokoví lidé této země. Uvedl, že jejich morální profil někdy vypovídá o jejich myšlenkách a činech přesvědčivěji než cokoliv jiného.

(Prověřená fakulta, oddíl Akademický rok...)

***
Nemohu souhlasit s tím, aby do jakýchkoliv funkcí byli povyšováni ti pracovníci fakulty, v jejichž práci se vyskytují velmi vážné politické chyby a kteří tím, že ignorují úkoly komplexního hodnocení, jenom dokazují, že jim není jasno o tom, co to je vedoucí úloha strany.
(Prověřená fakulta, oddíl Posudky...)
***
Přijímací i odvolací komise bedlivě zvažovala výsledky zkoušek především z třídních hledisek, protože jedním z hlavních cílů její práce bylo zlepšit kádrový profil celé fakulty, která jako ideologické pracoviště musí dbát, aby ke studiu na ní byli vybíráni studenti z příznivějšího soc. třídního prostředí a vyhraněnějším světovým názorem a politickým přesvědčením. Výsledky přijímacího řízení vykazují proti dřívějším letům v tomto směru značný pokrok (60 % uchazečů z dělnických a rolnických rodin).
(Prověřená fakulta, oddíl Přijímací řízení...)
***
Soudruh H. prohlásil, že si nepřeje, aby se v posudku hovořilo o jeho stranickém šetření a trestu, jinak že bude trvat na tom, aby u všech zaměstnanců fakulty při komplexním hodnocení byla uvedena jejich pravicová činnost v letech 1968-1970.
(Prověřená fakulta, oddíl Posudky...)
***
V dubnu 1984 P. S. uprostřed hodiny svévolně opustil výuku v rámci vojenské přípravy, přičemž pronesl ne zrovna zdvořilá slova na adresu vyučujícího. Od té doby se vojenské přípravy přestal zúčastňovat. Dodatečně sice požádal o uvolnění z vojenské přípravy v rámci studia na vysoké škole, ale této jeho žádosti nebylo vyhověno. Jeho jednání totiž bylo hodnoceno jako závažný kázeňský přestupek, a proto byl vyloučen ze studia.
Vzhledem k malému počtu posluchačů na oboru filozofie je studentům věnována individuální péče. Vedoucí katedry MLF a další její učitelé P.S. mnohokrát vysvětlovali, co je podstatou profilu absolventa oboru filozofie, že je nutná jednota teoretických znalostí a praktických politických postojů. V celém průběhu 3 let studia se katedra při řešení různých problémů s P.S. snažila orientovat jej pozitivním směrem. Ve svém úsilí jsme však v tomto případě nebyli úspěšní. P.S. naopak záležitost s vojenskou přípravou vyhrotil tak, že jeho vyloučení ze studií bylo nakonec jediným možným řešením. Snaha katedry se setkala s podporou a kritickým přístupem rodičů P.S.
(Prověřená fakulta, oddíl Posudky...)
***

Soudruh Š. je klidné, rozvážné a přemýšlivé povahy, k principům politiky KSČ dospěl rozumem i citem. Po nabytí větších životních zkušeností může zastávat odpovědnější funkce, protože má vlohy k řídící práci. Stranická skupina kateder obecných dějin a věd o zemích Asie a Afriky doporučuje jeho přijetí za člena KSČ.

(Prověřená fakulta, oddíl Posudky...)
***
V roce 1968 podlehl pravicovým tendencím, což se také projevilo v jeho publicistické činnosti. Později s. H. zaujal ke svým chybám z roku 1968/1969 sebekritické stanovisko, což se projevilo v tom, že spolu s malou skupinou soudruhů vystoupil s kritikou vyčkávacího postoje většiny členů stranické organizace a iniciativně vystupoval na podporu nového vedení strany a prosazení konsolidace na FF UK. Byl prověřen jako jeden z prvých členů strany na fakultě.
(Prověřená fakulta, oddíl Posudky...)
***
Za to, že jsem se v roce 1969 přihlásil na výzvu MŠ k působení jako lektor českého jazyka na Moskevské státní universitě a za své politické postoje jsem byl napadán jako konzervativec, kolaborant, bylo mi vyhrožováno nejrůznějšími nesmysly. Uvedu aspoň jeden z nich (originály byly předány na patřičná místa). Doslovný text anonymu:
Vážený soudruhu V.!
Celá Vaše katedra náleží samozřejmě k sovětofilům. – Strana nepřátelská má však ve svých řadách ze svého hlediska četné hrdiny. I my v našich řadách potřebujeme takového Palacha. Kdyby vy neb váš kolega B. jste se dokázali polít hořlavinou a hrdinně umřít pro SSSR, byl by to trumf v rukou uvědomělých vůči antisovětčíkům. Stal byste se světově proslulým a nepřátelské straně by byl vyrván monopol na hrdinství, kterým všude operují a nás pokládají za pouhé zbabělce. Vážně uvažujte – Vy, případně B. – v úvahu by mohl přijít také některý z asistentů vaší katedry.
(Prověřená fakulta, oddíl Posudky...)
***
Přišel 21. srpen 1968. Byla jsem zoufalá a nechápala jsem, jak nám tohle mohli udělat, jak mohli tak poškodit mezinárodní dělnické hnutí v kapitalistických zemích? Bylo mi dvojnásob těžko – jako člence strany i jako rusistce. Na čas jsem uvěřila všemu, co bylo šířeno, o čem jsme byli přesvědčováni. Např. že SSSR je tyran, který nesnese nejmenší odchýlení se od svých příkazů a že přece my jako občané ČSSR můžeme lépe posoudit, zdali u nás šlo o vytvoření nového modelu socialismu nebo restauraci kapitalismu. Snažila jsem se hledat pravdu: máme jen to, co jsme si zasloužili, jak tvrdil otec, jenž mě již po květnu 1968 upozorňoval na nezodpovědné jednání A. Dubčeka, viděl rozklad a dokonce i zradu v aparátě KSČ.
(Prověřená fakulta, oddíl Posudky...)
***
Přitom mezi studentstvem stále obíhaly poplašné zprávy o počínajícím návratu 50. let, o budoucím krutém vypořádání se s námi pomocí NKVD, o potlačení základních lidských práv atp. Pevnou půdu pod nohama mi pomáhal získat nejen postoj s. presidenta, ale také chování sovětských vojáků, kteří se u nás rozhodně nechovali jako okupanti. (Nikdo jimi nebyl zatýkán a sovětské velení se nemísilo do našich vnitřních záležitostí.) Přičiňovala se o ni nechtěně rovněž svým přeháněním antisocialistická propaganda: nestydaté vyhlašování, že ruská „okupace“ je horší než německá, mi bylo příliš silné, jako přátelská upozorňování, že vrácením členské legitimace KSČ se prokáže charakter, nebo ušlechtilé povzbuzování do budoucna, jako že všichni komunisté budou jednou viset a podobné výtvory ideologů, kteří nás donedávna vedli. (Ztráceli soudnost a odhalovali se tak sami.)
(Prověřená fakulta, oddíl Posudky...)
***
CZV KSČ a vedení fakulty přijaly jednomyslné stanovisko odsuzující Chartu, které bylo projednáno na členských schůzích ZO KSČ a jednomyslně schváleno. Rezoluce vedení fakulty a CZV zaslaná Rudému právu nebyla otištěna a ani nebylo uvedeno, že FF UK je mezi pracovišti, které jedno z prvních vyjádřilo své odmítavé stanovisko.
(Prověřená fakulta, oddíl Akademický rok...)
***
Podle svého vyjádření nespojoval s. H. v době své účasti Patočkův pohřeb s hnutím CH 77. O pohřbu se dozvěděl náhodou od bývalého spolužáka. Odvolal se na vyjádření s. děkanovi. Dále se odvolal na článek z RP, kde se uvádělo, že pohřeb je vždy věc soukromá, proto jej nespojoval s nějakými politickými aspekty. O souvislosti s Chartou se dozvěděl až na schůzi s prof. Angelisem. /.../ Na argumentaci, že člen SSM se nemůže dopouštět takové politické negramotnosti a takového nepochopení marxismu, pokud tímto způsobem přehlížel třídněpolitické aspekty některých událostí, odpověděl s. H., že účast na pohřbu byla jeho výrazem úcty nikoliv k Patočkovi, nýbrž úcty k filozofii samé (ačkoliv se předtím prý žádného pohřbu filozofa nezúčastnil). Obdobně prý si také Marx vážil Hegela, ač byl idealistou. Masovou účastí na pohřbu byl překvapen, nedokázal však z toho pro sebe vyvodit nějaké důsledky.
(Prověřená fakulta, oddíl Akademický rok...)
***
Z těchto důvodů se domníváme, že návrh na kandidaturu členství ve straně je předčasný. S. S. by měla další prací v SSM jasněji prokázat svou politickou vyspělost. Tím bude mít možnost odstranit některé své osobní nedostatky.
(Prověřená fakulta, oddíl Posudky...)
***

 • Co víte o životě a díle Klementa Gottwalda?
 • Co víte o životě a díle Karla Marxe a Bedřicha Engelse?
 • Co víte o životě a díle V. I. Lenina?
 • Uveďte hlavní současné návrhy SSSR na upevnění míru a uvolnění mezinárodního napětí a jaderné odzbrojení do roku 2000
 • Co víte o stavu jednání mezi SSSR a USA o odzbrojení – vývoj po Ženevě a Reykjavíku?
 • Jak nová redakce Programu KSSS charakterizuje komunismus a jaké hlavní úkoly stanovil pro zdokonalování socialismu v SSSR?
 • Vysvětlete, co tvoří materiální základnu společnosti a co její nadstavbu
 • Charakterizujte společenské vědomí a jeho základní formy
 • Co je to společenská morálka, jak se liší morálka socialistické a kapitalistické společnosti?
  (Prověřená fakulta, oddíl Přijímací řízení...)
 •  
  Související odkazy
  · Více o tématu
  · Další články od autora KatkaVolna
  Kontakty
  Možnosti

   Vytisknout článek Vytisknout článek