Menu
Ke stažení
Odkazy
Kontakty

Letní semestr: seminář Intelektuálové a normalizace

Autor: admin - Pátek, 18.02. 2011 - 19:05:06

Matěj Spurný vede v letním semestru na filozofické fakultě kurz Intelektuálové a normalizace, který vychází z našeho výzkumu FF UK v období normalizace. Nejde v něm o chronologické líčení dějin fakulty ve dvacetiletém období po sovětské okupaci Československa, ale spíše o každodennost a strategie vyjednávání pedagogů a intelektuálů, které se v prostředí fakulty dají poměrně plasticky popsat. Kurz se koná v pondělí 14:10-15:45 v místnosti 301 na hlavní budově FF UK. Více zde.


Kurz vychází z výzkumu Filozofické fakulty UK v období normalizace, na němž se podílí mladí historici, bohemisté a studenti naší fakulty a jehož prvním publikovaným výsledkem je edice dokumentů „Prověřená fakulta“. Bude v něm hostovat i několik kolegů z výzkumného týmu a některý z pamětníků z řad učitelů či studentů, si budeme všímat zejména následujících tří tematických okruhů:

1) Reinterpretace vlastních nedávných dějin na FF UK jako ideologický pilíř normalizace. Vznik a vývoj tohoto pojetí a strategie jeho osvojování. Tato část bude založena zejména na rozsáhlé fakultní „Analýze krizového období“ a na praxi tzv. dodatků k životopisu týkajících se činnosti jednotlivých pedagogů v letech 1968 - 1969

2) Učitelé na FF UK a systém vzájemné kontroly

Zde půjde zejména o praxi nejrůznějších posudků, ale také o zásahy vyšších orgánů nebo Stb do životů fakultních pedagogů, a to jak v nejdramatičtějším období prověrek, tak zejména později, v letech stabilizace socialistické dikatury.

3) Studenti na FF UK

Vedle klíčové otázky přijímacího řízení si budeme všímat i každodennosti studentského života a budeme se pokoušet rekonstruovat míru jeho politizovanosti 

Předmět se vyučuje na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK, v IS jej najdete pod kódy AHS400583 (Kv), AHS400585 (Zk), AHS400584 (Z).

Podrobný rozpis přednášek:

 

I. Uvedení do tématu

Seznámení s dosavadním výzkumem FF UK v období tzv. normalizace a jeho místem v historiografii vysokého školství v období diktatury KSČ

Možnosti zkoumání socialistické diktatury (metodologická východiska)

Obsah kurzu a terminologie

 

II. KSČ na FF UK v období tzv. normalizace

Stranická organizace na FF UK, její začlenění do stranické hierarchie (Vztahy s obvodním výborem, městským výborem, ÚV KSČ) a dualismus stranických a "státních" struktur na fakultě. Struktura a vývoj.

 

Texty:

 • Zápisy z jednání Celozávodního výboru FF UK

 

III. Vztah ke "krizovému období" I  (geneze):

/Jakub Jareš/

FF UK jako aktér pražského jara a bašta odporu proti "konsolidaci" (1968-1970)

Jan Palach a "palachiáda" na FF UK

Konstituování zdravého jádra na fakultě

Práce na analýze FF UK

Očista strany a fakulty - mechanismus prověrek ve fakultním prostředí

Texty:

 • Zápisy ze schůze Fakultního výboru KSČ na FF UK z 15. 6. 1970 a 4. 1. 1971
 • Zápis z plenární schůze KSČ na FF UK z 10. 7. 1970

 

IV. Vztah ke "krizovému období" II (diskurz)

Poučení z krizového období jako inspirace a vzor

Interpretace  krizového období jako ideologický pilíř na příkladu "Analýzy FF UK"

Texty:

 • Poučení z krizového vývoje (část)
 • Vybrané pasáže z analýzy FF UK

 

 

V. Vztah ke "krizovému období" III (osvojování)

Praxe tzv. dodatků k životopisu, která vyžadovala převyprávění úseku vlastní biografie v duchu "normalizační" interpretace nedávné minulosti: výměna tolerance za loajalitu a přijetí nové narace?

Texty:

 • Dodatky k životopisu od vybraných pedagogů fakulty

 

VI. Mechanismus vzájemné kontroly I (posudky)

Posudky, kádrová práce a komplexní hodnocení aneb prolínání stranické a tzv. státní linie kontroly

Spektrum případů, které vyžadovaly vyhotovení posudku

Typologie vnitrofakultních a mimofakultních autorů posudků souvisejících s fakultními učiteli

Množství posudků a systém jejich schvalování i kontroly - moc celozávodního výboru KSČ

Obsah posudků v teorii a praxi

 

Texty:

 • Vzor pro vypracování stranického posudku
 • Standardní posudek a standardní komplexní hodnocení
 • Zápisy z CZV KSČ FF UK týkající se agendy posudků a "kádrové práce"

 

VII. Mechanismus vzájemné kontroly II (Stb)

/Katka Volná/

Zájmy StB na fakultě a vysokých školách

Reálný vliv StB a reálná podoba "kontrolní" sítě - role agentů a vedoucích funkcionářů fakulty

 

Texty:

 • Dokumenty StB - svazek Lektorka (vybraná část)
 • Dokumenty StB - svazek Zlato (vybraná část)
 • Dokumenty StB - diplomová práce absolventa VŠ SNB (vybraná část)

 

VIII. Mechanismus vzájemné kontroly III (Kauzy)

/s Katkou Volnou/

Několik vybraných kauz svědčících o podobě, možných projevech a reálných dopadech  stranické kontroly a kontroly ze strany StB

Texty:

 • Řešení jedné kauzy ve stranických dokumentech na FF UK (poslech zakázaných písní)
 • Řešení jedné kauzy v dokumentech Stb (poslech zakázaných písní)

 

IX. Přijímací zkoušky v období tzv. normalizace (systém a jeho proměny)

/Jakub Jareš/

Směrná čísla jako součást státního plánování absolventů

Systém přijímacího řízení v 70. a 80. letech

Průběh přijímacího řízení, "intervence" a neformální praktiky

Vliv přijímacího řízení na složení posluchačů - na příkladu jednoho z oborů FF UK

Texty:

 • Posudek + vlastní životopis + protokol o přijímací zkoušce
 • Informace o zahájení přípravy přijímacího řízení na VŠ pro školní rok 1974/1975
 • Zpráva o přípravě přijímacího řízení MV KSČ v Praze

 

X. Kontrola studentů- studijní skupiny, SSM a další mimostudijní aktivity

/Klára Pinerová/

 

Role studijních skupin a vedoucích učitelů studijních skupin v systému kontroly studentů

Posudky a komplexní hodnocení vypracovávané na studenty každoročně a na závěr studia

Role SSM na fakultě, jeho utváření od 70. let jako masové organizace

Do jaké míry byl student kontrolován a za jakých podmínek si mohli utvořit vlastní svobodný život

 

Texty:

 • Směrnice MŠ k studijním skupinám
 • Ukázkový posudek na studenta
 • Řešení jedné kauzy v dokumentech

 

XI. Dialog s pamětníkem

Studenti kurzu dostanou příležitost zúročit svoje dosavadní znalosti v dialogu s pamětníkem, který na FF UK v období 1969-1989 působil. Ten může ze svého pohledu komentovat procesy, které budou v kurzu probírány a zároveň nás seznámit se svým dnešním pohledem na dilemata humanitního vědce, v prostředí socialistické diktatury v období tzv. normalizace - tedy v prostředí, kterému příslušný pamětník zároveň čelil i ho pomáhal spoluutvářet.

Texty:

Bude-li pamětník souhlasit, mohli bychom před jeho návštěvou prostudovat některé dokumenty, které souvisejí s jeho osobou. Ty by mohly tvořit základ pro diskuzi s ním.

 

XII.              Závěrečná diskuze

Možnost dotknout se dalších dílčích nebo obecnějších témat souvisejících s tzv. normalizací na naší fakultě i s její polistopadovou reflexí - a doptat se na nejasnosti nebo polemizovat s některými interpretacemi, jež se ze strany přednášejících objevily

 

Literatura

CONELLY, John Francis: Creating the socialist elite. Communist higher education policies in the Czech lands, East Germany, and Poland, 1945 - 1954. Dissertation. Harvard University, Department of History, Center of European Studies. Cambridge 1994.

ČERNÝ, František: Normalizace na pražské filozofické fakultě (1968-1989). Vzpomínky, v rukopise

SVOBODNÝ, Petr - ZILYNSKÁ, Blanka (ed.): Česká věda a Pražské jaro (1963-1970). Sborník z konference (Praha, 22.-23. listopadu 2000). Praha, Univerzita Karlova v Praze 2001.

Deutscher Hochschulverband (Hg.): Zeitzeugen berichten. Wie die DDR die Universitäten unterdrückte (Reihe Forum Bd. 67). Bonn 1999.

FUCHS, Hans-Werner: Bildung und Wissenschaft in der SBZ/DDR 1945 bis 1989 (Beiträge aus dem Fachbereich Pädagogik Nr. 5/97). Universität der Bundeswehr Hamburg. Hamburg 1997.

HAVRÁNEK, Jan - POUSTA, Zdeněk, [red.]: Dějiny univerzity Karlovy, svazek IV., 1918-1990, Praha, Karolinum 1998.

HOLÝ, Jiří - VOLNÁ, Katka; Tato fakulta bude rudá!: katedra české literatury FF UK očima pamětníků a v dokumentech, Praha, UK 2010

HRALA, Milan; Všecko bylo trochu jinak, Ústí nad Orlicí 2010

JESSEN, Ralph: Akademische Elite und kommunistische Diktatur. Studien zur Geschichte der Hochschullehrerschaft in der Ulbricht-Ära. Habilitationsschrift. Freie Universität Berlin, Fachbereich Geschichtswissenschaften, Berlin 1998.

KABELE, Jiří: Socialistická pravidla a řády. Případ Komunistické strany Československa. In: Hájek, Martin (ed.): Hierarchie jako přednost i slabina komunistického vládnutí, Praha, Sociologický ústav AV ČR 2003, s. 45-58.

KOSTLÁN, Antonín (ed.): Věda v Československu v období normalizace (1970-1975). Sborník z konference, Praha, 21.-22. listopadu 2001. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2002

KOUDELKA, František - HRADECKÁ, Vladimíra: Kádrová politika a nomenklatura KSČ 1969-1974, Praha, ÚSD AV ČR 1998.

MATES, Pavel: Vývoj organizace a řízení československých vysokých škol v letech 1918-1983, Praha 1984.

OTÁHAL, Milan - NOSKOVÁ, Alena - BOLOMSKÝ, Karel: Svědectví o duchovním útlaku 1969-1970. Normalizace v kultuře, umění, vědě, školství a sdělovacích prostředcích. Praha: Maxdorf 1994.

OTÁHAL, Milan: Studenti a komunistická moc v českých zemích, Praha, Dokořán 2003.

OTÁHAL, Milan - VANĚK, Miroslav: Sto studentských revolucí: Studenti v období pádu komunismu životopisná vyprávění, Praha, Lidové noviny 1999.

PASTNERNACK, Peer: Wissenschafts und Hochschulgeschichte der SBZ, DDR und Ostdeutschlands 1945-2000. Annotierte Bibliografie der Buchveröffentlichungen 1990-2005, Wittenberg/Berlin 2006.

POLIŠENSKÝ, Josef: Historik v měnícím se světě. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2001

SGALLOVÁ, Květa: Curriculum, v rukopise, 2004

URBÁŠEK, Pavel - PULEC, Jiří: Kapitoly z dějiny univerzitního školství na Moravě v letech 1945-1990, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2003.

 
Související odkazy
· Více o tématu
· Další články od autora admin
Kontakty
Možnosti

 Vytisknout článek Vytisknout článek