KSČ na FF UK

Seminář o KSČ na FF UK v letním semestru
Publikováno: Pondělí, 23.02. 2009 - 00:34:17
Téma:


Seminář Intelektuálové a moc v období normalizace: vedoucí úloha KSČ na FF UK se koná od začátku semestru každé úterý od 15.50 do 17.25 na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK v Celetné v místnosti číslo 117. Náplň kurzu vychází z aktuálně probíhajícího výzkumu. Kromě konkrétní analýzy mechanismů fungování stranické organizace na FF UK v letech 1969-1989 se rovněž budeme soustředit na obecnější souvislosti tématu a na poznání možných metodologických přístupů k dějinám pozdních socialistických diktatur. Sylabus celého semináře naleznete při rozkliknutí titulku článku.


Od roku 2007 probíhá na FF UK výzkum o fungování stranické organizace na této fakultě v době normalizace. Díky zachovanému archivu fakultní KSČ se podařilo zpracovat tisíce dokumentů a, což je důležitější, alespoň částečně poznat složité způsoby činnosti, rozhodování a prověřování v rámci celofakultní KSČ i jejích jednotlivých základních organizacích a výborů. V kurzu nepůjde o odhalování konkrétních kauz a lidí, kteří za nimi stáli, ale o unikátní mikrohistorický vhled do hierarchií a sociální praxe jedné mocenské struktury. Vedle vlastní konkrétní sondy budeme rovněž informovat o obecnějších souvislostech týkajících se vysokoškolského či obecně intelektuálního života v období normalizace a pokusíme se zprostředkovat nejdůležitější metodologické přístupy vhodné pro výzkum pozdně socialistických diktatur.
ÚVODNÍ ČÁST: kontext, teorie, komparace
I. Úterý 24. února 2009, vede Matěj Spurný
1. Úvod. Ke struktuře semináře a k výzkumu, z něhož seminář vychází. Etické otázky a anonymizace.
2. Proměny české společnosti v období tzv. normalizace. Mechanismus prověrek, analýza krizového období, stabilizace moci očištěné Strany, Charta 77, Proměny Strany a společnosti v druhé polovině 80. let
II. Úterý 3. března 2009, vede Klára Pinerová a Matěj Spurný
Sovětský kontext a teoretický exkurz
1. Vysoké školství v Sovětském Svazu a sovětizace vysokého školství ve střední Evropě. Model sovětského vysokého školství se po válce postupně prosadil v sovětských satelitech. Sovětizace terciálního školství však probíhala v Polsku, NDR a Československu různým tempem a jiným způsobem. Diskuze o roli vysokých škol v diktatuře.
2. Intelektuálové a moc v moderních diktaturách. Jaká je jejich role a jejich možnosti. Na základě úvah P. Bourdieu, P. Mendelssohna a dalších i zkušeností z výzkumu KSČ na FF UK. Diskuze.
Příprava:
1. GRÜTTNER, Michael: Schlussüberlegungen: Universität und Diktatur. IN: CONELLY, John - GRÜTTNER, Michael (ed.): Zwischen Autonomie und Anpassung. Universitäten in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts, Paderborn, Ferdinand Schöngh 2003, s. 265-276.
2. BOURDIEU, Pierre; „Sovětská“ varianta a politický kapitál, IN: BOURDIEU, Pierre; Teorie jednání, Karolinum, Praha 1998, str. 21-25
III. Úterý 10.března 2009, vede Klára Pinerová
Vysoké školství českých zemí v období tzv. normalizace
V období tzv. normalizace dochází k zásadním změnám vysokého školství. V roce 1976 proběhla významná reforma školství ve všech jeho stupních, studium na vysokých školách bylo zkráceno a sjednoceno, zároveň se posiluje ideologická výchova. Výrazné změny se projevují taktéž v legislativě, především v zákonech č. 19/1966 Sb. a 39/1980 Sb. V semináři budeme probírat tyto změny a jeho důsledky na kvalitu vysokoškolského vzdělání.
Příprava:
Návrh stanoviska PMV KSČ k materiálu o dalším rozvoji československé vzdělávací soustavy, AHMP, f. PMV KSČ
URBÁŠEK, Pavel: Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2008, s. 157-168.
IV. Úterý 17.března 2009, vede Katka Volná
Fungování KSČ na FF UK v období tzv. normalizace – struktura a vývoj
1. Zánik fungující stranické organizace a komplikované ustavování organizace nové.
2. Vývoj struktury od jedné ZO KSČ ke třem, resp. čtyřem ZO; působnost Celozávodního výboru KSČ; proměny fungování během dvacetiletí tzv. normalizace.
Příprava:
Dokumenty: zápisy FV/CZV/str. skupiny
URBÁŠEK, Pavel: Počáteční fáze normalizace. IN: Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace, Olomouc 2008, s. 48-75
PREČAN, Vilém: Společenské vědy ve svěráku „konsolidace“ IN: V kradeném čase, Brno 1994, s. 272-301; výrazně zkrácená zpráva o průběhu a výsledcích „konsolidace“ v oblasti humanitních věd v letech 1969-1973, původně publikovaná v Listech 1974/75 pod pseudonymem Vratislav Prošek a Jiří Žemla, též na Svobodné Evropě
PRAKTICKÁ ČÁST: podoby fungování a vliv KSČ na FF UK (práce s dokumenty)
V. Úterý, 24.března 2009, vede Jakub Jareš
Očista FF UK v první polovině sedmdesátých let
V roce 1968 patřila FF UK (a její učitelé a studenti) k institucím, které výrazně ovlivnily a akcelerovaly průběh pražského jara. V následujícím „normalizačním“ období se proto mocenské centrum s pomocí „zdravého“ jádra KSČ na FF UK zaměřilo na její důkladnou „konsolidaci“. Tématem toho semináře bude zejména otázka, jakými prostředky se podařilo dříve odbojnou fakultu zkonsolidovat do té míry, že v roce 1977 většina jejích učitelů podepsala protestní nótu proti Chartě 77.
Příprava:
Části ANALÝZY KRIZOVÉHO OBDOBÍ
Části REHABILITAČNÍ ZPRÁVY z devadesátých let
VI. Úterý 31. března 2009, vede Matěj Spurný
Dodatky k životopisům: moc nad dějinami jako nástroj destrukce osobní integrity
Sepsání dodatku k životopisu bylo základním předpokladem připuštění ke stranickým prověrkám na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. V dodatku museli dotyční straníci podrobně popsat svoji činnost a své postoje v letech 1968-1969 a informovat o postojích nynějších a ochotě zapojit se do procesu konsolidace. V semináři budeme analyzovat oficiální stranickou interpretaci dějin a to, jak se jednotliví straníci vypořádávali s požadavkem přizpůsobit této interpretaci vlastní paměť a světonázor.
Příprava:
Úryvek z ANALÝZY KRIZOVÉHO OBDOBÍ (stranický výklad dějin)
DODATKY K ŽIVOTOPISU jako zrcadlo tohoto výkladu
Kauza JV (1975/76) dokládající důležitost „krizového období“ jako konstitutivního prvku normalizace i v pozdějších letech
VII. Úterý 7. dubna 2009, vede Klára Pinerová
Fungování a vliv KSČ na příkladu vybraného akademického roku
Komunistická strana ovlivňovala akademický rok na fakultě prostřednictvím svých stranických organizací a měnila povinnosti nejen studentů, ale i vyučujících, ať členů KSČ či nestraníků. V semináři se zaměříme na průběh akademického roku 1976/77 a budeme analyzovat působení KSČ na jeho průběh. Na základě dokumentů z Archivu Univerzity Karlovy rozebereme z různých pohledů dvě události tohoto akademického roku - 1.máj a Charta 77.
Příprava:
RÁMCOVÝ PLÁN CZV KSČ na FFUK na rok 1977, AUK, f. KSČ FF UK, kart. 80.
Stanovisko pracovníků a studentů FF UK k Chartě 77, AUK, f. KSČ FF UK, kart. 16.
Dopis V. S. adresovaný Obvodnímu výboru KSČ Praha 1, AUK, f. KSČ FF UK, kart. 171.
Zpráva informátora stran. skup III/11 za leden 1977, AUK, f. KSČ FF UK, kart. 99.
Zpráva o účasti filozofické fakulty UK na přípravách a průběhu oslav 1. máje 1977, AUK, f. KSČ FF UK, kart. 87.
Dopis předsedy Fakultního výboru SSM Zdeňka Veselého adresovaný základním organizacím KSČ FF UK, AUK, f. KSČ FF UK, kart. 47.
Vnitrostranické informace za měsíc květen 77 (U-5), AUK, f. KSČ FF UK, kart. 99.
VIII. Úterý 14.dubna 2009, vede Jakub Jareš
Přijímací zkoušky jako klíčový prvek ideologické kontroly
S pomocí přijímacího řízení ovlivňovalo vedení fakulty a především fakultní stranická organizace složení studentů. U přijímacích zkoušek byla často rozhodující politická kritéria anebo (v horším případě) sociální vazby a různé protislužby. Praxe tzv. intervencí a přímluv se mohla rozvíjet především díky zcela neprůhlednému systému, kterým bylo přijímací řízení organizováno.
Příprava:
Posudek + vlastní životopis + protokol o přijímací zkoušce
Informace o zahájení přípravy přijímacího řízení na VŠ pro školní rok 1974/1975
Zpráva o přípravě přijímacího řízení MV KSČ v Praze
IX. Úterý 21. dubna 2009, vede Matěj Spurný
Posudky jako základní nástroj kontroly a moci nad jednotlivci
Hodnocení práce studentů a učitelů jsou potřebná v každé době. Posudky z období před rokem 1989 se ale v některých podstatných ohledech liší. Zásadní roli zde hrají vedle odborných především politická hlediska. Jaké formy a důsledky tato politizovaná kontrola akademiků má, budeme analyzovat na semináři 21. dubna.
Příprava:
Stranický posudek (předloha)
Žádanky jako dokument komplexnosti
Příklady posudků
Sociální praxe: přípisy CZV a následné úpravy posudků, Kauza S.C. a intervence s. Fojtíkové
X. Úterý 28. dubna 2009, vede Klára Pinerová
Ideologická práce
Ideologická výchova byla jedním z častých diskutovaných témat nejen na schůzích, ale taktéž na konferencích pořádaných speciálně k této problematice. Ideologická výchova měla vštěpit všem občanům Československa zásady marxismu-leninismu, zásady stranické práce a nutnost ideově-politické činnosti během své soukromé i vědecké práce. Účastníci semináři budou seznámeni s formami a způsoby stranického vzdělávání, komunistické výchovy a s rolí marxismu-leninismu ve společnosti.
Příprava:
DONNER, Wolfgang: Ideologie und Politik in Erwachsenenbildung. In: Materialien der Enquete-Kommission "Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland " : (12. Wahlperiode des Deutschen Bundestages); neun Bände in 18 Teilbänden. Rolle und Bedeutung der Ideologie, integrativer Faktoren und disziplinierender Praktiken in Staat und Gesellschaft der DDR, Baden-Baden, Nomos-Verl. 1995, s. 312-324.
Zpráva o průzkumu ideologické práce v ZO KSČ na filozofické fakultě UK č. 498/1, AUK, f. KSČ FF UK, kart. 5.
Komunistická výchova na FF UK mimo pedagogický proces, referát Robek, AUK, f. KSČ FF UK, kart. 118.
Výchova studentů, výuka, ideologická práce se studenty, AUK, f. KSČ FF UK, kart. 106.
XI. Úterý 5. května 2009, vedou Katka Volná a Klára Pinerová
Síť StB a FF UK, dosavadní poznatky
Vysoké školy pochopitelně byly „v hledáčku“ StB. Poznatky k jejímu působení konkrétně na FF UK mají zatím dílčí charakter; objektový svazek fakulty byl skartován. Pedagogové i studenti byli ovšem různými způsoby zapojováni do sítě StB - je možné vysledovat zájmy StB, porovnávat metody navazování spolupráce i způsobu odpovědi na tento tlak. V semináři se těmto srovnáním budeme věnovat.
1. Státní bezpečnost na FF UK
2. Komparace se situací na Humboldtově univerzitě v NDR.
Příprava (k části 1):
1. ŽÁČEK, Pavel: Politická policie proti mládeži. Snahy StB o kontrolu tzv. problematiky mládeže ve druhé polovině osmdesátých let. IN: Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mládeže ve druhé polovině osmdesátých letech v Československu. Praha 2002
2. ŠLOSAR, Dušan: Jaké hlavy, takový jazyk. Brno 2008. S. 92-107
3. Ukázky ze spisů StB.
XII. Úterý 12. května 2009
Všeobecná rozprava
Možnosti dalšího výzkumu (co lze a nelze vyčíst z dokumentů, role oral history, mechanismy a strategie versus osobní příběhy, etické otázky výzkumu)


Tento článek si můžete přečíst na webu KSČ na FF UK
http://proverenafakulta.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://proverenafakulta.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=27